Tân niên Hạnh phúc Bình an tiến
Xuân nhật Vinh hoa Phú quý lai